Home > 로또커뮤니티
[674회] 대박대박대박!!!! 저 2등이에요!!!!
작성자 : 0103****48 게시일 : 2015-11-02

와... 2등이라니.

 

 

로또에이에서 문자 안왔으면 그냥 지나칠 뻔 했답니다.

 

그냥 꾸준히 구매하는 편이라 이번에도 다 꽝이겠거니 하고

 

잊어버리고 이것저것 할 일이 많아 정신없이 지냈는데,

 

갑자기 문자가 오더라구요. 2등 축하한다고...

 

급하게 종이를 찾기 시작했죠.

 

어디에 있었는지 기억이 안나더라구요ㅠㅠ

 

온 방을 뒤지고 온 주머니를 다 뒤졌답니다ㅠㅠ

 

모든 가방을 다 털어봤어요ㅠㅠ

 

그랬더니 패딩 주머니에서 나오더군요ㅠㅠ 내 2등 당첨금...

 

종이 찾고 나서 그 자리에서 주저앉았어요. 다리에 힘이 풀려서.

 

어찌나 다행인지ㅠㅠ 종이 나왔던 패딩 세탁소에 맡기려고 빼놨던 옷인데,

 

세탁소에 미리 맡겼으면 큰일날뻔했네요...

 

이 돈으로 뭐 할지 오늘부터 생각해봐야겠어요~

 

 

로또에이 감사해요 정말!!ㅠㅠ

 

 

 

 앞으로도 믿고 쭉 구입하면 또 언젠가는 1등이 되겠죠???

 • 0104****94 |

  1등 되셨나요? 소식이 궁금해요><
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  1'"
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  JyI=
 • JyI= |

 • JyI= |

 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  -1 OR 2+521-521-1=0+0+0+1 --
 • JyI= |

  -1 OR 2+694-694-1=0+0+0+1
 • JyI= |

  -1' OR 2+841-841-1=0+0+0+1 --
 • JyI= |

  -1' OR 2+699-699-1=0+0+0+1 or 'Oh3ENoK0'='
 • JyI= |

  -1" OR 2+848-848-1=0+0+0+1 --
 • JyI= |

  59'
 • JyI= |

  if(now()=sysdate(),sleep(6),0)
 • JyI= |

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR'Z
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  (select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/
 • JyI= |

  -1; waitfor delay '0:0:6' --
 • JyI= |

  -1); waitfor delay '0:0:3' --
 • JyI= |

  1 waitfor delay '0:0:6' --
 • JyI= |

  B2SrcOB9'; waitfor delay '0:0:3' --
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  -1);select pg_sleep(3); --
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  3eSOdmrL';select pg_sleep(9); --
 • JyI= |

  MCbDvsu8');select pg_sleep(6); --
 • JyI= |

  Cjm7imil'));select pg_sleep(9); --
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • JyI= |

  555
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  Zaproxy dolore alias impedit expedita quisquam.
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  -1 OR 2+978-978-1=0+0+0+1 --
 • |

  -1 OR 2+689-689-1=0+0+0+1
 • |

  -1' OR 2+973-973-1=0+0+0+1 --
 • |

  -1' OR 2+187-187-1=0+0+0+1 or 'N3jOBt9s'='
 • |

  -1" OR 2+483-483-1=0+0+0+1 --
 • |

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
 • |

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
 • |

  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
 • |

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
 • |

  -1; waitfor delay '0:0:15' --
 • |

  -1); waitfor delay '0:0:15' --
 • |

  1 waitfor delay '0:0:15' --
 • |

  C7qujwf7'; waitfor delay '0:0:15' --
 • |

  -5 OR 120=(SELECT 120 FROM PG_SLEEP(15))--
 • |

  -5) OR 862=(SELECT 862 FROM PG_SLEEP(15))--
 • |

  -1)) OR 417=(SELECT 417 FROM PG_SLEEP(15))--
 • |

  wORMk9Ae' OR 107=(SELECT 107 FROM PG_SLEEP(15))--
 • |

  jDorest5') OR 624=(SELECT 624 FROM PG_SLEEP(15))--
 • |

  AmKgaFdn')) OR 74=(SELECT 74 FROM PG_SLEEP(15))--
 • |

  555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
 • |

  555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
 • |

  1'"
 • |

  1위웬%2527%2522
 • |

  @@T5sCp
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  -1 OR 2+812-812-1=0+0+0+1 --
 • |

  -1 OR 2+494-494-1=0+0+0+1
 • |

  -1' OR 2+655-655-1=0+0+0+1 --
 • |

  -1' OR 2+458-458-1=0+0+0+1 or 'YYUPSPyW'='
 • |

  -1" OR 2+533-533-1=0+0+0+1 --
 • |

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
 • |

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
 • |

  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
 • |

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
 • |

  -1; waitfor delay '0:0:15' --
 • |

  -1); waitfor delay '0:0:15' --
 • |

  1 waitfor delay '0:0:15' --
 • |

  WMCAkdPQ'; waitfor delay '0:0:15' --
 • |

  -5 OR 749=(SELECT 749 FROM PG_SLEEP(15))--
 • |

  -5) OR 114=(SELECT 114 FROM PG_SLEEP(15))--
 • |

  -1)) OR 408=(SELECT 408 FROM PG_SLEEP(15))--
 • |

  pqDRejvO' OR 742=(SELECT 742 FROM PG_SLEEP(15))--
 • |

  lMMnzkbX') OR 134=(SELECT 134 FROM PG_SLEEP(15))--
 • |

  kIHJE80Z')) OR 963=(SELECT 963 FROM PG_SLEEP(15))--
 • |

  555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
 • |

  555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
 • |

  1'"
 • |

  1위웬%2527%2522
 • |

  @@KVi1E
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  -1 OR 2+367-367-1=0+0+0+1 --
 • |

  -1 OR 2+496-496-1=0+0+0+1
 • |

  -1' OR 2+669-669-1=0+0+0+1 --
 • |

  -1' OR 2+355-355-1=0+0+0+1 or 'dVbuBIEm'='
 • |

  -1" OR 2+134-134-1=0+0+0+1 --
 • |

  555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
 • |

  5550'XOR(555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
 • |

  5550"XOR(555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
 • |

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
 • |

  555-1; waitfor delay '0:0:15' --
 • |

  555-1); waitfor delay '0:0:15' --
 • |

  555-1 waitfor delay '0:0:15' --
 • |

  555m3RmpV2g'; waitfor delay '0:0:15' --
 • |

  555-1 OR 190=(SELECT 190 FROM PG_SLEEP(15))--
 • |

  555-1) OR 138=(SELECT 138 FROM PG_SLEEP(15))--
 • |

  555-1)) OR 758=(SELECT 758 FROM PG_SLEEP(15))--
 • |

  5557Gvk73l3' OR 602=(SELECT 602 FROM PG_SLEEP(15))--
 • |

  555RUqKFBVB') OR 310=(SELECT 310 FROM PG_SLEEP(15))--
 • |

  5553YHxqftA')) OR 323=(SELECT 323 FROM PG_SLEEP(15))--
 • |

  555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
 • |

  555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
 • |

  555'"
 • |

  555위웬%2527%2522'"
 • |

  @@onUcW
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555
 • |

  555